روانشناسی چیست؟ انواع شاخه ها

مرکز روانشناسی ایرانا و تایین زمان مشاوره

مقدمه بدون شک همه ما در زندگی با مسائل مختلف برخورد میکنیم. آشنایی با اینکه روانشناسی چیست؟ انواع شاخه ها کدامند برای ما بسیار مفید است. هدف از علم روانشناسی آشنایی بیشتر ما با ذهن خودمان می باشد که در نتیجه عملکرد بهتر در مواجه شدن با مشکلات زندگی خواهیم داشت. اما آیا همه ما زمان […]